Interreg Polska – Słowacja

Zarząd Stowarzyszenia Rycerskie i Szpitalne Bractwo św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie  informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2017 roku rozpoczęła się realizacja mikroprojektu pn. INTEGRACJA POPRZEZ EDUKACJĘ  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Numer mikroprojektu: 
INT/EK/KAR/3/I/B/0095

Okres realizacji:
Od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

Wartość całkowita mikroprojektu: 
 87 822,00 EUR

Partner realizujący projekt: 
Rycerskie i Szpitalne Bractwo św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie

Partner projektu: 
Miasto Świdnik – Mesto Svidnik

Głównym celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych 100 uczestników projektu dzięki aktywizacji zawodowej poprzez szkolenia i doradztwo. Pozyskana wiedza, wymiana doświadczeń, integracja uczestników projektu w czasie wspólnych szkoleń specjalistycznych,wyjazdu studyjnego, jako proces reintegracji zawodowej przyczynni się do realizacji celu szczegółowego programu: „Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej”.

Cele szczegółowe Projektu:

1. Nabycie umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy;
2 Wzrost wiary we własne możliwości;
Zaplanowane cele szczegółowe przyczynią się do realizacji celu ogólnego dzięki przebytej ścieżce doradztwa zawodowego i przygotowanych dla każdego z uczestników Indywidualnych Planów
Działania a następnie przeszkolenia zawodowego, wyminę doświadczeń ( podczas wizyt studyjnych) uczestników projektu. Zaproponowana w projekcie oferta edukacyjna i reintegracja zawodowa związana z unikatowym charakterem pogranicza, w szczególności z bogatym dziedzictwem kulturowo-przyrodniczym, będzie stanowić wzmocnienie jego potencjału jak i generować szanse na lepsze powiązanie ponadobowiązkowej oferty edukacyjnej z możliwością zatrudnienia w opartym na wspólnym dziedzictwie sektorze usługowym. Wzbogacona oferta szkoleniowa na poziomie kształcenia ponadobowiązkowego, a także zwiększana możliwości uczenia się przez całe życie w celu umożliwi zdobycie umiejętności i kwalifikacji przez ludność zamieszkującą pogranicze, ułatwi znalezienie miejsc pracy oraz efektywne wykorzystanie zasobów pogranicza – poprzez integrację działań edukacyjnych oraz ich dostosowanie do rynku pracy. Projekt przyczyni się do transgranicznej wymiany dobrych praktyk w zakresie realizacji szkoleń zawodowych .

Obszar wsparcia: 
Powiaty: bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, krośnieński, miasto na prawach powiatu Krosno, jasielski, rzeszowski, miasto na prawach powiatu Rzeszów, przeworski, przemyski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, jarosławski, lubaczowski.

Biuro projektu:
Rycerskie i Szpitalne Bractwo św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie
38-400 Krosno ul. Grodzka 45A
tel. 697 913 232

Koordynator projektu:
Jan Szmyd
jan.szmyd@op.pl