Cele i zadania stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest uczestnictwo w misji Kościoła i promocja wiary chrześcijańskiej we wszystkich jej aspektach: duchowym, kulturalnym, społecznym, charytatywnym, a także kontynuowanie tradycji Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

Pielęgnowanie oraz propagowanie wiary chrześcijańskiej oraz zasad wynikających z wielowiekowej spuścizny Zakonu Rycerzy Szpitalników Świętego Łazarza
z Jerozolimy.

Ubogacenie wiary: szerzenie wiedzy religijnej, prawd wiary, zasad moralnych, rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestniczenia we Mszy świętej.

Współpracę z instytucjami międzynarodowymi, państwowymi, samorządowymi, naukowymi i religijnymi, a także z organizacjami pozarządowymi w celu podejm­wania wspólnych przedsięwzięć, zgodnie z doktryną Kościoła.

Angażowanie się w życie Kościoła i Jego misję.

Udzielanie pomocy w funkcjonowaniu wolontariatu św. Łazarza.

Troska o swoich członków oraz wolontariuszy i niesienie im pomocy w przypadkach losowych.

Statut stowarzyszenia do pobrania poniżej.

Statut stowarzyszenia katolickiego